Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene ( inkoop ) voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

Aanbiedingen:

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2  Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief BTW.

2.3 Eventuele atelierkosten, anders dan eenmalige maat aanpassingen zijn niet in de prijs begrepen.

2.4 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en akkoord verklaard.

2.5 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en de andere kostenfactoren. Wanneer een van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.6 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van de in- of uitvoerrechten, belastingen en/of wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.

 

Levertijd:

3. 1 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

3.2 Een pas- cq ophaalafspraak dient  binnen een maand na berichtgeving van ons te geschieden.

 

Overmacht:

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in de vermelde in lid 1 oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

 

Betaling:

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden bij levering van de goederen, het zij op een door ons aangegeven rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

5.2 Bij aankoop van japponen dient een aanbetaling te worden verricht van 50% van het totaal factuur bedrag.

 

Leveringen \ ruilen en retour.

6. Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tijdens transport of onjuist gebruik.

6.2 Ruilen en\of retourneren kan alleen als u dit binnen 24 uur na ontvangst heeft gemeld via shop@weddres.nl, het artikel(en) dienen binnen 10 dagen retour te zijn.

6.3 Sale artikelen worden niet retour genomen.

Aansprakelijkheid:

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Met name zijn wij niet aansprakelijk voor stomerijschade.

7.3 behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

7.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

 

Reclames:

8.1 Reclames dienen direct bij bestelling van de artikelen te geschieden.

8.2 Gelet op de aard van onze artikelen kan niet worden geruild en worden geen artikelen teruggenomen, m.u.v webshop artikelen die voorradig zijn.

8.3 Op afgeprijsde artikelen worden geen reclames geaccepteerd.

 

Annuleringen:

9.1 Bestellingen en/of reserveringen van goederen uit voorraad is annulering mogelijk binnen 7 dagen na overeenkomst.

9.2 Bij bestelling op maat, is annulering mogelijk binnen 24 uur na overeenkomst, de overeenkomst gaat in op moment van de aanbetaling.

Opschorting en ontbinding:

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel overeenkomst te ontbinden.

10.2 De vorderingen ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepaselijke rechtsgeschillen:

11.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.

Privacy:

12.1  De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt door Weddres Bruidsmode en niet aan derden verstrekt!

U ontvangt geen ongewenste mail met reclame of andere aanbiedingen!

12.2 Uw gegevens worden 2 jaar bewaard en dan definitief verwijderd.

12.3 opslag van alle gegevens is op onze harddisk die beveiligd is.